Säännöt ja toimintaohje

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 03.02.2015
Dnro 2014/515137Y
Yhdistyksen syyskokous 22.10.2015 otti säännöt käyttöön.

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen Neuroyhdistys ry. Sen kotipaikka on Hämeenlinna ja pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä on suomi.

Yhdistyksen toimialueena on Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi. Yhdistys kuuluu jäsenenä Neuroliittoon.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä MS-tautia ja harvinaista neurologista mm. selkäydin- ja pikkuaivosairauksia (harnes) sairastaville ja heidän läheisilleen sekä muille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille vertaistuen ja sairauksia koskevan tiedon välittämiseksi, liikunnan edistämiseksi sekä paikallisvaikuttamisen toteuttamiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttamistavat

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys
1. ohjaa, tukee ja seuraa kerhojen ja muiden vastaavien omaan toimintaansa kuuluvien
ryhmien toimintaa,
2. vaikuttaa sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumiseen
valvomalla ja seuraamalla muun muassa sairaanhoidon, kuntoutuksen sekä sosiaaliturvan
asioita omalla toimialueellaan,
3. verkostoituu ja tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja vaikuttamistoimintansa
toteuttamiseksi,
4. tiedottaa sairauksista, järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia sekä kokouksia,
5. edistää jäsenien liikuntamahdollisuuksia ja
järjestää jäsenilleen liikuntamahdollisuuksia sekä muuta aktivoivaa ja virkistävää toimintaa
kuten juhlia ja retkiä,
6. pitää yhteyttä vastaaviin yhdistyksiin ja muihin toimijoihin,
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi suorittaa rahankeräyksiä, ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, perustaa
rahastoja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä, sekä toteuttaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

4 § Yhdistyksen jäsenet ja jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla
kannatusjäseniä. Yhdistyksen potilasjäseniksi voidaan hyväksyä MS-tautia tai harvinaista neurologista
sairautta (harnes) sairastavat.

Omaisjäseniksi voidaan hyväksyä potilasjäsenen perheenjäsenet ja muut läheiset.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä muut henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta. Jäseneksi hyväksytty merkitään yhdistyksen jäsenluetteloon. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Yhdistyksen kokous kutsuu kunniajäseniksi ja kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneita henkilöitä.

5 § Jäsenmaksu, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jokainen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen suorittavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksuna sen määrän, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

Omaisjäsenen maksu on pienempi kuin potilasjäsenen. Kannatusjäsenen maksu määrätään erikseen henkilölle ja yhteisölle. Yhteisöjen maksu voidaan porrastaa enintään viiteen eri maksuluokkaan, joiden suuruus
määräytyy yhteisön vuosibudjetin mukaan. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka erosta on ilmoitettava merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka tahallisesti rikkoo tai kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen sääntöjä, tai jättää jäsenmaksun maksamatta kahden (2) vuoden ajalta. Ero tulee voimaan eroamisvuotta tai erottamisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Hallitus voi tarvittaessa yksittäisessä
asiassa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä. Yhdistyksen toiminnan helpottamiseksi ja tehostamiseksi sen jäsenet voi tarvittaessa perustaa rekisteröimättömiä kerhoja. Kerho ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle toiminnastaan ja alueestaan/toimialueestaan.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarpeen vaatiessa, jos yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä 30 vrk:n kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus on esitetty hallitukselle.

Kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannatusjäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Käsiteltävät asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
Muissa asioissa päätökseksi tulee se esitys, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen kevätkokouksessa päätettävät asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
5. Esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
7. Joka kolmas vuosi valitaan edustajat Suomen Neuroliitto ry:n liittokokoukseen
8. Joka kolmas vuosi valitaan ehdokkaat Suomen Neuroliitto ry:n liittovaltuustoon
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettävät asiat

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja /varatilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
6. Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet
7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle
9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

8 § Kokouskutsut

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä vähintään kaksi viikkoa
ennen kokousta jäsenkirjeellä tai sähköpostilla sekä yhdistyksen kotisivuilla Internetissä tai
Neuroliiton Avain-lehdessä.

9 § Aloitteet

Asia, jonka jäsen haluaa esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä
kirjallisesti hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään 4 enintään 8 varsinaista ja vähintään 4
enintään 8 varajäsentä. Varajäsenet toimivat jäseninä valintajärjestyksessä. Hallituksen jäsenistä vähintään 2 tulee olla potilasjäseniä ja mikäli mahdollista yhden neurologian erikoislääkäri.
Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet, aluksi arvalla ratkaisten.

Yhtäjaksoisesti hallituksen varsinaisena jäsenenä tai puheenjohtajana voi olla enintään kuusi vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita joko hallituksen jäsenistä tai hallituksen ulkopuolelta.

11 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos 2/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelin- tai etäkokouksena, jos kaikki hallituksen jäsenet antavat tähän suostumuksensa.
Kokouskutsu lähetetään vähintään viikkoa ennen (7 vrk) kokousta hallituksen päättämällä tavalla: henkilökohtaisella kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkastetaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten
mukaisesti,
2. edustaa yhdistystä,
3. valita yhdistyksen sihteeri, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt,
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille tulevat asiat,
5. ratkaista yhdistyksen jäsenyyttä koskevat kysymykset,
6. pitää jäsenluetteloa,
7. vastata yhdistyksen taloudenhoidosta,
8. esittää vuosikokoukselle kalenterivuosittain toimintakertomus, tilinpäätös,
toimintasuunnitelma ja talousarvio,
9. tukea ja seurata kerhotoimintaa,
10. valvoa ja ohjata toimintasuunnitelmien (yhdistys ja kerhot) toteuttamista,
11. toimittavat vuosikokousasiakirjat Suomen Neuroliittoon ja
12. suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät.

13 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösasiakirjat, joihin sisältyvät kerhojen tilitiedot, tulee toimittaa toiminnan
tarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta
ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi
viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin
kanssa. Tämän lisäksi hallitus voi erikseen kirjallisesti määrätä nimeämänsä henkilön tai
henkilöt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Kysymys sääntöjen muuttamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asia on
kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä.
Yhdistyksen omaisuus on yhdistyksen purkautuessa luovutettava purkautumispäätöksessä
tarkemmin mainittavalla tavalla käytettäväksi MS-taudin ja harvinaisten neurologisten
sairauksien tutkimukseen.

16 § YHDISTYKSEN TALOUS- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SEKÄ TOIMINTAOHJEET
Yhdistyksellä voi olla näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita kuten talous-, matkustus- ja
toimintaohjeet, jotka ja joiden muutokset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä
yhdistyksen kokouksessa.

17 § SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN
Yhdistyksestä on muutoin voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty.
Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.